Szkoła Podstawowa nr 18 w Sosnowcu zaprasza do  udziału uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół  specjalnych w XVI edycji konkursu techniczno-matematycznego

 

„Październik miesiącem oszczędzania – Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym”

 

Celem konkursu jest:

 • Propagowanie wiedzy bankowej,
 • Szerzenie idei oszczędzania,
 • Propagowanie świadomości ekonomicznej,
 • Umiejętność zastosowania % w życiu codziennym,
 • Propagowanie wolontariatu-możliwości dzielenia się z potrzebującymi,
 • Obliczanie oprocentowania lokat,
 • Obliczanie wielkości oszczędności w danym okresie,
  • Rozumienie pojęć bankowych,
 • Aktywizacja SKO,
 • Rozwijanie sprawnośi manualnej,
 • Rozwój zainteresowań,
 • Integracja środowisk.

 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap

Prosimy o prace wykonane dowolną techniką (patchwork, origami, wydzieranka, colage, makrame, technika komputerowa, prace przestrzenne, inne) wykonane przez indywidualne osoby. Uczestnicy nie muszą być członkami SKO.

 

Termin nadsyłania prac: 31.10.2017r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 18

Ul. Przyjaciół Żołnierza 1

SOSNOWIEC 41-200

SKO

Prace prosimy podpisać na odwrocie, podając:

 • Imię, nazwisko ucznia,
 • Data urodzenia,
 • Stopień upośledzenia,
 • Nazwa, adres szkoły, telefon,
 • Imię, nazwisko opiekuna.

II etap

Przeznaczony dla uczniów klas V,VI oraz klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjalnych szkół specjalnych; polegający na drużynowym rozwiązywaniu zadań z treścią związanych z obliczaniem % oraz rozwiązanie krzyżówki z terminami bankowymi (dołączony do regulaminu słowniczek pojęć turniejowych).

 

Zgłoszenia dwuosobowych drużyn prosimy przesyłać do 31.10.17r. na karcie zgłoszeniowej mailem sp18@sosnowiec.edu.pl            

Tel.  (32) 266-15-16

 

Nazwa szkoły Adres szkoły, telefon, mail Imiona i nazwiska uczniów Opiekunowie

 

II etap konkursu odbędzie się w połowie listopada ( zawiadomienie telefoniczne).

Patronem konkursu jest PKO BP

Prace będą eksponowane na terenie Banku PKO BP.

(O wynikach konkursu będziemy informowali telefonicznie)

___________________________________

SŁOWNICZEK POJĘĆ,,TURNIEJOWYCH”

Bank – przedsiębiorstwo przyjmujące od klientów i gromadzące na ich kontach czasowo wolne środki pieniężne.

Cena – ilość pieniędzy, której żąda sprzedawca, a nabywca skłonny jest zapłacić za dany towar.

Czek – pisemne zlecenie posiadacza rachunku dla banku wystawione na specjalnym numerowanym formularzu.

Debet – przewaga wydatków nad dochodami, powoduje zwykle konieczność ograniczenia wydatków.

Dochody – wszystkie wpływy pieniężne, zarówno stałe jak i dodatkowe, uzyskane z działalności gospodarczej, z pracy, z odsetek.

Kredyt- pożyczka pieniędzy udzielona przez bank na określony czas, oprocentowanie i przeznaczenie, zabezpieczona poręczeniem żyrantów lub wartościami materialnymi.

Lokaty- umieszczenie w banku, w papierach wartościowych, w nieruchomościach pieniędzy w celu otrzymania odsetek.

Odsetki - cena, którą trzeba zapłacić za udzielenie kredytu, niezależnie od jego zwrotu lub dochodu z tytułu lokat.

Pieniądz - znak urzędowy ułatwiający obrót towarowy i dokonywanie transakcji.

Podatek- obowiązkowe świadczenie pieniężne, które musi być w określonym terminie zapłacone przez osoby prywatne, instytucje, przedsiębiorstwa. Wszyscy, którzy uzyskują dochody płacą od nich podatki.

Zysk – nadwyżka efektów w działalności gospodarczej w stosunku do poniesionych na nią nakładów w danym okresie.

Żyrant – osoba zobowiązująca się do zapłacenia określonej kwoty pożyczki ( kredytu), jeżeli dłużnik nie uczyni tego w ustalonym terminie.

Przelew - wykonanie przez bank polecenia wpłaty na konto odbiorcy, na zlecenie i koszt innego posiadacza. Przelew jest formą obrotu bezgotówkowego.

Poręczenie – zobowiązanie do zapłacenia za dłużnika należnej od niego kwoty w przypadku, gdyby dłużnik nie spłacił długu terminie.