Zaznacz stronę

Historia szkoły

Szkoła starsza od miasta

Z historią pierwszych szkół elementarnych w Sosnowcu nierozerwalnie związana jest rodzina Renardów. To z jej inicjatywy w 1875r. sprowadzono tutaj Ludwika Mauve, który przyjął stanowisko generalnego dyrektora dóbr Gwarectwa Hrabiego Renarda i obowiązki zarządcy zakładów przemysłowych. Ludwik Mauve był znakomitym realizatorem wszystkich nowinek technicznych, między innymi dzięki niemu nastąpił rozwój telefonizacji miasta i to on otworzył pierwsze szkoły elementarne na terenie dzisiejszego Sielca i Dębowej Góry. Ukaz carski z XXIX wieku wydany przez Mikołaja II nakładał na przemysłowców, również polskich ziem zaboru rosyjskiego, obowiązek tworzenia szkół, do których miały uczęszczać dzieci robotników. Mauve jako reprezentant Gwarectwa Renarda uruchomił tutaj dwie szkoły. Pierwsza z nich to szkoła przy Kopalni Wilhelmina mieszcząca się na tzw. Placu Renardowskim w Sielcu ( dawna Szkoła Podstawowa nr 17). Druga ,to zbudowana nieco póżniej, w roku 1898 w okolicy dzisiejszych ogródków działkowych przy ulicy Mikołajczyka, szkoła dla dzieci pracowników kopalni „ Hr. Renard”. Była to Początkowa Szkoła Prywatna Kopalni „ Renard”, istniejąca pod ta nazwą od roku 1898 do roku 1925.

 

Nie znamy pierwszych nauczycieli tej szkoły, która obecnie jest Szkołą Podstawową nr 18 im. Ignacego Krasickiego. Więcej wiadomości mamy o następnym nauczycielu- Janie Kondrackim. Jako potomek rodzinny czynnie zaangażowanej w ruch patriotyczny brał aktywny udział w walce z carskimi władzami. Za swoja działalność został zesłany na Syberię. po powrocie z zesłania rozpoczął aktywną pracę w duchu pozytywizmu. Zdobył uznanie Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza. To właśnie oni namówili Kondrackiego do przyjazdu do Sosnowca i podjęcia pracy w szkole elementarnej w Dębowej Górze .Dzięki pomocy i poparciu córek : Marii i Heleny stworzył w swoim mieszkaniu- w budynku szkoły – pierwszą na terenie dzisiejszego Sosnowca prywatną bibliotekę, ze zbiorów której korzystała miejscowa ludność. Maria Kondracka popularyzowała zaś bibliotekę „ obnośną” zwaną również „ plecakową”.

 

Najprawdopodobniej szkoła do roku 1920 była 3- klasowa, a następnie 4- klasowa. Kierownikiem był Jan Kondracki. W 1926 roku szkoła została upaństwowiona i stała się ogólnodostępna. W dalszym ciągu pracowała w niej Maria Kondracka. Przed wybuchem II Wojny Światowej w szkole zatrudnionych było 14 nauczycieli, m.in. Janina Danielewicz jako kierownik szkoły , Maria Kondracka i Kazimiera Zielińska.

 

Wrzesień 1939 roku przyniósł początek tragicznych wydarzeń. Już 4 września do Sosnowca wkroczyły wojska niemieckie. Inteligencja polska stanęła na czele akcji nieposłuszeństwa wobec najeżdżcy organizując tajne nauczanie. Nauczyciele podejrzewani o tę działalność byli aresztowani i wysyłani do obozów koncentracyjnych. Masowe aresztowania nastąpiły w kwietniu i maju 1940 roku. Wśród aresztowanych znalazły się także Janina Danielewicz, Maria Kondracka i Kazimiera Zielińska. W czasie okupacji kierował szkołą znany tylko z nazwiska Konig. Nie wiemy nic o funkcjonowaniu placówki w tym okresie.

 

Po kilkumiesięcznym pobycie w obozie Maria Kondracka wróciła do Sosnowca i przez całą okupację prowadziła „ bibliotekę plecakową” na terenie Sielca i Dębowej Góry. Po wyzwoleniu również panie Danielewicz i Zielińska powróciły do Sosnowca i do pracy w macierzystej szkole przy ulicy Dębowej 33. Obowiązki kierownika szkoły do 1950 roku pełniła Janina Danielewicz, a następnie Wanda Wielgus.Szkoła od 1945 roku nazywała się Publiczna Szkoła Powszechna nr 18.

 

Pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczęto starania o uzyskanie nowego, bardziej nowoczesnego budynku na siedzibę szkoły. Wybrano znajdujący się przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 1- budynek byłych koszar wojskowych. W ferie zimowe na przełomie lat 1958/59 nauczyciele, uczniowie, rodzice rozpoczęli prace związane z przenoszeniem szkoły. Uroczystego otwarcia nowej szkoły dokonał przedstawiciel władz miasta Stefan Skrzydło. Kierownikiem szkoły została wówczas Wanda Wielgus. W latach 1950-55 pracowało w szkole 12 nauczycieli. Liczba uczniów wynosiła od 339 do 430. Liczebność klas wahała się od 25 do 52 uczniów. Nasza szkoła najwięcej uczniów liczyła w latach 1958-72. Uczęszczało do nas wtedy 756 uczniów.

 

Od 1 stycznia 1961 roku szkoła przyjęła nazwę : Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego. Była to ostatnia zmiana nazwy szkoły.

 

W latach 1959- 1961 szkołą kierował Augustyn Kałuża. Kolejnym kierownikiem w latach 1961- 1972 był Witold Kordeusz. Od 1972 roku do roku 1979 szkoła funkcjonowała pod kierownictwem mgr Stanisławy Zaród. Lata 1979- 1990 to czas, kiedy funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr Danuta Zontek. Kolejnym dyrektorem szkoły została mgr Maria Widerak i pełniła tę funkcję od roku 1991 do roku 2004. Wspierały Ją wicedyrektorki ,mgr inż. Anna Sierpowska, a następnie Eliza Bałazy. Przez następne 10 lat , w latach 2004-2014 dyrektorem szkoły była mgr Katarzyna Łukaszewicz- Cholewa , a funkcję wicedyrektora pełniła w tym czasie mgr Dorota Surowiecka. Od 1. 09. 2014 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Marzena Pasek, na wicedyrektora powołana została mgr Jolanta Dorobisz.

 

W roku szkolnym 1997/98 obchodziliśmy 100- lecie istnienia naszej szkoły. Setne Urodziny Szkoły były ważnym wydarzeniem w życiu naszej placówki, w środowisku lokalnym i w mieście. Dziesięć lat póżniej odbyły się uroczystości związane z obchodami 110- lecia „ osiemnastki”. Pieczołowicie pielęgnujemy te wspomnienia starając się jednocześnie tworzyć jak najlepszy dzień dzisiejszy.


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl

Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec