Zaznacz stronę

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach   życiowych.
Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych.
Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.

ZASADY PROGRAMU:

Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
Po przeprowadzeniu zajęć, przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.
W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
Wychowawcy w klasach przygotują gazetkę dotyczącą zadań realizowanych w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem “Klubu Bezpiecznego Puchatka”.