Logopedia i rewalidacja

Rewalidacja
Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności,jest procesem wychowawczym 
z zaplanowanymi celami,uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane
na osobę niepełnosprawną ;usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.
Celem zajęć jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego,co w nim najlepsze.
Kierunki działań rewalidacyjnych:
-maksymalne usprawnianie ,rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych,
 które są najsilniejsze i najmniej zaburzone
-optymalne korygowanie funkcji zaburzonych
-kompensowanie,czyli wyrównywanie przez zastępowanie
-dynamizowanie rozwoju
logopeda mgr  Mariola Massalska
 Terapia logopedyczna ma celu wspomaganie rozwoju mowy uczniów i adresowana jest do dzieci
 z różnorodnymi zaburzeniami i wadami wymowy. Natomiast zajęcia rewalidacyjne kierowane są 
do uczniów, którzy w oparciu o stosowne dokumenty potrzebują wsparcia w zakresie wzmacniania 
i rozwijania najsilniejszych funkcji psychicznych i fizycznych, wyrównywania oraz korygowania 
zaburzeń oraz w miarę możliwości eliminowania przyczyn zaburzonego rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

surdopedagog mgr ANETA MAZUR

Surdopedagog – to specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Po zapoznaniu się z możliwościami i potrzebami ucznia opracowuje, wdraża i dokonuje ewaluacji indywidualnego programu terapeutycznego w celu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania.

 

 

 

 

 

 

 

oligofrenopedagog: mgr Marzena Pasek, mgr Joanna Malara, mgr Magdalena Kafara
to osoba powołana do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej .
 Typowe zadania:
 - prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych,
 -planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia,
 -wdrażanie uczniów do samodzielności możliwej do osiągnięcia
 -ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja)

 

 

 

 

Fizjoteraupeuta mgr Jolanta Boruta
to osoba zajmująca się usprawnianiem dzieci z różnymi chorobami i zaburzeniami
 funkcjonalnymi przy zastosowaniu metod kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych,
 planująca i realizująca proces fizjoterapii zgodnie z potrzebami i możliwościami.
 Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce.
 Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Marzena Pasek i mgr Klaudyna Płachta
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się. Mają na celu stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju, poprzez korygowanie 
zaburzonych funkcji rozwojowych, uzupełnianie braków wiedzy i umiejętności oraz eliminowanie 
emocjonalnych konsekwencji niepowodzeń szkolnych. Dzieci usprawniają percepcję słuchową i wzrokową; 
rozwijają pamięć, uwagę i  zdolność logicznego myślenia; doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, 
orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni oraz funkcje motoryczne. Kształtują umiejętność
 czytania oraz poprawnego pod względem językowym pisania i wypowiadania się. 
Wykorzystują gry i programy edukacyjne, takie jak SEBRAN, ORTOGRAF, MISZCZ ORTOGRAFII, 
MATMA IV. W toku zajęć realizują także ćwiczenia rozluźniające i wyciszające oraz muzyczno-ruchowe.

 

 

 

 

 

 


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl

Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec