Zaznacz stronę

PROFILAKTYKA SZKOLNA

Profilaktyka szkolna obejmuje wielostronne oddziaływania na ucznia tak, by mógł on wszechstronnie się rozwijać, świadomie dbać o swoje zdrowie, umieć się zachować w obliczu zagrożeń współczesnego świata, korzystać z doświadczenia i wsparcia dorosłych.

Szkolna profilaktyka wspiera budowę poczucia bezpieczeństwa poprzez kształtowanie postaw obywatelskich. Obejmuje doskonalenie umiejętności współpracy i kształtowanie umiejętności brania odpowiedzialności za siebie i innych.

Celem działań profilaktycznych jest kształtowanie właściwych zachowań społecznych, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, właściwego stosunku do szeroko pojętego otoczenia.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ:
Cel 1:
Eliminowanie zachowań problemowych. Kształtowanie prawidłowych zachowań. Zapobieganie zachowaniom agresywnym,
przemocy i uzależnieniom.
Organizowanie przedsięwzięć wspierających uczniów w rozwoju psychospołecznym.

Cele operacyjne- przewidywane efekty
Uczeń:
– zna przyczyny konfliktów i zachowań agresywnych
– rozumie ich wpływ na relacje międzyludzkie
– potrafi rozpoznawać stany emocjonalne własne i innych
– podejmuje próby rozwiązywania problemów i konfliktów drogą kompromisów i mediacji
– zna skutki i konsekwencje zachowań agresywnych
– zna skutki i konsekwencje zachowań związanych z używaniem środków odurzających, dopalaczy, narkotyków i alkoholu
– wie jak powinien zachowywać się wobec rówieśników i dorosłych
– zna normy dobrego zachowania w różnych sytuacjach
– zna zasady zdrowej rywalizacji sportowej i mądrego kibicowania
– wie, co to jest tolerancja i jak być tolerancyjnym

Cel 2:
Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w kontekście praw dziecka i praw człowieka.
Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze oraz mającym problemy dydaktyczne.
Praca z uczniem zdolnym. Promowanie sukcesów na forum klasy, szkoły i w środowisku lokalnym.

Cele operacyjne – przewidywane efekty
Uczeń:
– potrafi rozwiązywać konflikty bez używania przemocy
– nawiązuje prawidłowe relacje w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
– wie, do kogo udać się w szkole w sytuacjach trudnych
– zna swoje prawa i obowiązki
– regularnie uczęszcza do szkoły
– stara się osiągać jak najlepsze wyniki w nauce
– rozwija swoje pasje i zainteresowania także poprzez udział w zajęciach organizowanych przez szkołę
– stara się pracować nad swoim zachowaniem
– ma poczucie własnej godności i szanuje godność innych

Cel 3:
Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia.
Promocja zdrowego odżywiania.
Inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój dziecka.

Cele operacyjne – przewidywane efekty
Uczeń:
– unika zachowań będących zagrożeniem dla niego i innych
– potrafi powiedzieć „ nie ”
– aktywnie spędza czas wolny
– zna zasady ruchu drogowego
– wie jak zachować się w czasie alarmu
-zna zagrożenia związane z Internetem
– posiada wiedzę nt. prawidłowego żywienia
– dba o higienę osobistą i otoczenia