Zaznacz stronę

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego, ul. Przyjaciół Żołnierza , 41 – 200 Sosnowiec, reprezentowana przez Dyrektora. 
 2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez organ prowadzący szkołę jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 
 3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996).
 6. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
 7. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 28 dni.
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 9. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 10. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych,na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 12. Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 13. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 14. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na terenbudynku Szkoły Podstawowej nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu
 16. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają   automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych    
 17. Cel monitoringu
  1. promowanie bezpieczeństwa w szkole poprzez stały nadzór wideo nad miejscami, w których mogą wystąpić zachowania naruszające bezpieczeństwo w szkole (zastraszanie, wyłudzanie, bójki),
  2. zapobieganie zachowaniom ryzykownym (kradzieże, dewastacje),
  3. kontrola zachowań uczniów – eliminowanie zachowań agresywnych,
  4. zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem używek papierosy, e-papierosy, alkohol, i substancje psychoaktywne, tabaka itp.
  5. kontrola przestrzegania regulaminów szkolnych,
  6. monitoring osób wchodzących na teren szkoły,
  7. ochrona mienia szkoły
 18. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły
 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.