Zaznacz stronę

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. I. KRASICKIEGO W SOSNOWCU

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 

  1. Reprezentowanie ogółu uczniów oraz działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.
  2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej - organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole  oraz promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
  3. Organizowanie życia szkolnego zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020 / 2021 na podstawie art. 60 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)
- Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

- Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
- Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
- Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych.
  1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
  2. Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami podczas realizacji zaplanowanych  konkursów i imprez szkolnych.
  3. Rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów z nauczycielami podczas
      planowania pracy Samorządu Uczniowskiego oraz w czasie realizacji zaplanowanych zadań.
  1. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania i wdrażanie do samodoskonalenia.             
  1. Kształtowanie postawy uczciwej oceny pracy lub zachowania kolegów i koleżanek.
  2. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  3. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.   

 

Zaplanowane działania

 

Zadanie

 

Termin realizacji
Zebranie trójek klasowych wrzesień 2020
Wybory do Zarządu Samorządu wrzesień 2020
Ogłoszenie akcji zbiórki makulatury, baterii, nakrętek

 

wrzesień 2020
Opracowanie planu pracy S.U.  z uwzględnieniem programu profilaktyczno – wychowawczego  i przydział zadań.      Zapoznanie z regulaminem S. U. wrzesień 2020
Dzień Spadającego Liścia – konkurs dla uczniów klas 4 i 5 wrzesień 2020
Światowy dzień ochrony zwierząt – zbiórka karmy dla zwierząt z sosnowieckiego schroniska październik 2020

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej.    

Przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły.                          

październik 2020

 

Dzieci w sieci – bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno -komunikacyjnych                       październik 2020

 

Dzień Ratownictwa Medycznego – pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas 6 – 8 październik 2020

 

Dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci – akcja szkolna -uczniowie przygotowują hasła o tej tematyce. listopad 2020
Narodowe Święto Niepodległości.

 

listopad 2020
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka listopad 2020
Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

 

grudzień 2020
Mikołajki klasowe – ubieramy czerwone stroje. grudzień 2020

 

Wigilia – wspólne kolędowanie. grudzień 2020

 

I Ty możesz zostać świętym Mikołajem – akcja charytatywna.

 

grudzień 2020
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

styczeń 2021
Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe. styczeń 2021
Podsumowanie pracy za I półrocze.

 

styczeń 2021
Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową.

Klasowa poczta walentynkowa.

luty 2021
Dzień Bezpiecznego Internetu – konkurs na najciekawsze hasło promujące bezpieczeństwo w sieci. marzec 2021
Dzień Kobiet.

 

marzec 2021
Pierwszy dzień Wiosny – ubieramy się na zielono. marzec 2021

 

Wielkanoc – gazetka okolicznościowa.

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną.

marzec 2021
Majowe święta – akademia. kwiecień 2021

 

„Jesteśmy mieszkańcami Unii Europejskiej”- konkurs wiedzy. maj 2021
Koszulka 18 – tki – konkurs. maj 2021
Pogadanka o bezpieczeństwie w czasie wakacji.

 

czerwiec 2021
Podsumowanie pracy za II półrocze.

 

czerwiec 2021