Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:.   2020-10-06

Szkoła Podstawowa nr 18                                           

im. Ignacego Krasickiego

w Sosnowcu

Informacja o podjętych działaniach dostosowawczych w zakresie:

 1. Dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej, o których mowa w art.6 pkt 1 i 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 20 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)
 1. Dostępności cyfrowej, o której mowa w art.6 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 20 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)

Działania dostosowawcze szkoły w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej:

 1. Kontakt z rodzicami uczniów przez dziennik elektroniczny. Poczta służbowa nauczycieli, każdy uczeń posiada adres mailowy do korespondencji z nauczycielami.
 2. Podjazd i poręcze dla osób z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzących i niewidomych przed wejściem głównym do szkoły.
 1. Dzwonek przy wejściu głównym do szkoły.
 2. Skrzynka listowa przy wejściu głównym do budynku.
 3. Szerokość drzwi wejściowych jest odpowiednia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim / osób z wózkami dziecięcymi.
 4. Usytuowanie dyżurki w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku (osoba dyżurująca udziela informacji).
 5. W holu wejściowym – krzesła i stoliki (miejsce do odpoczynku) nie powodujące dodatkowych utrudnień przy siadaniu i wstawaniu.
 6. Usytuowanie gabinetu pielęgniarki w bezpośrednim sąsiedztwie dyżurki.
 7. Możliwość pozostawienia ciężkiego bagażu w pomieszczeniu usytuowanym blisko dyżurki.
 8. Usytuowanie sekretariatu na parterze budynku.
 9. Oznakowanie drzwi (numery sal, nazwiska nauczycieli).
 10. Oznakowanie ścieżek ewakuacyjnych.
 11. Poręcze po obu stronach schodów i na korytarzach, umocowane do ścian oraz w stołówce szkolnej – ułatwiają wstawanie i poruszanie się.
 12. Dobre oświetlenie ciągów komunikacyjnych.
 13. Toalety umożliwiające osobom z niepełnosprawnością samodzielne korzystanie, bez potrzeby wsparcia osób trzecich.
 1. Warunki lokalowe stwarzają możliwość przeniesienia sali lekcyjnej na parter dla osób poruszających się przy pomocy kul.
 2. Miejsce parkingowe składające się z kilkunastu stanowisk postojowych.

Działania dostosowawcze szkoły w zakresie dostępności cyfrowej:

 1. Strona internetowa (aktualne informacje, procedury, dokumenty do pobrania i przesłania w wersji elektronicznej).

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Wioletta Sosińska 

Piotr Krzyszczyk 

nr tel. szkoły: 32 266 15 16

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publi
czny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl