Przejdź do treści

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, że:

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego, ul. Przyjaciół Żołnierza , 41 – 200 Sosnowiec, reprezentowana przez Dyrektora.

2.    INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez organ prowadzący szkołę jest Pani Anna Spas, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

3.    CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe uczniów i ich opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji podstawowych zadań statutowych szkoły: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4.    ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych są pracownicy szkoły oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane osobowe uczniów i ich opiekunów prawnych będą przechowywane do końca okresu pobierania nauki lub do cofnięcia zgody.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1.      dostępu do swoich danych,

2.      sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3.      usunięcia danych,

4.      ograniczenia przetwarzania danych,

5.      cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

6.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

7.    SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.


KLAUZULA INFORMACYJNA  W ZWIĄZKU Z EWIDENCJĄ WEJŚĆ I WYJŚĆplik do pobrania (RTF) 


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNYplik 

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO _ SP 18

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHklauzula informacyjna na podstawie art. 14 RODO _ SP 18