Przejdź do treści

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły.

2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

3. Uczeń jest zobowiązany przybywać na zajęcia punktualnie, a w przypadku spóźnienia przybywa do sali, w której odbywają się zajęcia.

4. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego przygotowywania się na zajęcia, odrabiania prac zadanych przez nauczyciela do wykonania w domu.

5. Uczeń zobowiązany jest do podporządkowywania się zaleceniom wychowawcy i innych nauczycieli.

6. Uczeń zobowiązany jest do noszenia stosownego, wygodnego, czystego i schludnego ubioru.

7. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8. Uczeń ma obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.

9. Uczeń ma obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

10. Uczeń ma obowiązek przebywać na terenie szkoły w czasie przerw i godzin lekcyjnych, obejmujących jego dzienny plan lekcji.

11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: