Skip to content

Egzamin ósmoklasisty

do 30 września 2021 r., Rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty


do 26 listopada 2021 r. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania


do 24 lutego 2022 r., Rodzice ucznia składają pisemną informację o ewentualnej zmianie języka obcego nowożytnego.


**do 10 maja 2022 r. **– przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów olimpiad

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Termin główny
język polski –24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut
(dostosowania do 180minut)


matematyka –25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut
(dostosowania do 150 minut)


język angielski – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do 135 minut)


Termin dodatkowy
1. język polski –13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)–godz. 9:00

2. matematyka –14 czerwca 2022 r.(wtorek)–godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –15 czerwca 2022 r.(środa)–godz. 9:00


Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW


język polski – arkusz standardowy – 120 minut, przedłużenie czasu do 180 minut


matematyka – arkusz standardowy -100 minut, przedłużenie czasu do 150 minut


język obcy nowożytny – arkusz standardowy – 90 minut, przedłużenie czasu do 135 minut

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających  –  wytyczne (pdf)


Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:
www.cke.gov.pl
www.oke.jaworzno.pl 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-Komunikat-o-dostosowaniach-2022.pdf


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-2022-Informacja.pdf


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku.
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-przyborach-2022.pdf

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym Jak_radzic_sobie_ze_stresem_egzaminacyjnym (pdf)

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym –