Skip to content

Samorząd

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 2021

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego będzie wybierany 23 września 2021 r.
 2. Zarząd będzie wybierany przez wszystkich uczniów klas IV – VIII.
 3. Zarząd, jako organ samorządu jest reprezentantem ogółu uczniów.
 4. Podczas wyborów do zarządu każdy uczeń klas IV – VIII oddaje na karcie wyborczej ważny głos stawiając znak X w kwadracie z lewej strony nazwiska kandydata / kandydatki. Postawienie znaku X przy większej liczbie nazwisk lub brak znaku X na karcie wyborczej spowoduje uznanie głosu za nieważny.
 5. Kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

1

Lena Markowska

5a

2

 

Patrycja Faroń

7b

3

 

Lena Kawczyńska

8b

4

 

Julia Zadworna

8b

5

 

Filip Gorzołka

8c

6

 

Laura Pudo

8c

Wyniki wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego 2021

23 września 2021 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII. Po obliczeniu głosów Komisja Wyborcza w składzie: Wiktoria Wiśniewska, Agata Surowiec i Barłomiej Krzesiak oraz opiekun SU Wioletta Sosińska podała do wiadomości wyniki:

 • uprawnionych do głosowania – 157 uczniów
 • oddano głosów – 123, co stanowi 78,34% wszystkich uprawnionych do głosowania;

       w tym: głosy ważne – 123, co stanowi 78,34% głosujących;

 • głosy oddane na poszczególnych kandydatów:

1

 

Lena Markowska

5a

13 głosów

2

 

Patrycja Faroń

7b

18 głosów

3

 

Lena Kawczyńska

8b

14 głosów

4

 

Julia Zadworna

8b

63 głosy

5

 

Filip Gorzołka

8c

8 głosów

6

 

Laura Pudo

8c

7 głosów

Na podstawie powyższych wyników, Komisja Wyborcza podaje skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII w roku szkolnym 2021/2022

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Wioletta Sosińska, p. Ilona Gregorczyk i p. Joanna Prowancka

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. I. KRASICKIEGO W SOSNOWCU

ROK SZKOLNY 2021 / 2022

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów oraz działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.
 1. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej – organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole  oraz promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
 1. Organizowanie życia szkolnego zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021 / 2022 na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami podczas realizacji zaplanowanych konkursów i imprez szkolnych.
 • Rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów z nauczycielami podczas planowania pracy Samorządu Uczniowskiego oraz w czasie realizacji zaplanowanych zadań.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania i wdrażanie do samodoskonalenia.      
 • Kształtowanie postawy uczciwej oceny pracy lub zachowania kolegów i koleżanek.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 1. Zaplanowane działania

Zadanie

Termin realizacji

Zebranie trójek klasowych.

wrzesień 2021

Wybory do Zarządu Samorządu.

wrzesień 2021

Ogłoszenie akcji zbiórki makulatury, baterii, nakrętek.

wrzesień 2021

Opracowanie planu pracy S.U.  z uwzględnieniem programu profilaktyczno – wychowawczego  i przydział zadań.    Zapoznanie z regulaminem S. U.

wrzesień 2021

Dzień Spadającego Liścia – konkurs dla uczniów klas 4 i 5.

wrzesień 2021

Dzień Chłopaka.

wrzesień 2021

Światowy dzień ochrony zwierząt – zbiórka karmy dla zwierząt                     z sosnowieckiego schroniska.

październik 2021

Dzień Komisji Edukacji Narodowej.    Przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły.                         

październik 2021

Dzieci w sieci – bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.                     

październik 2021

Dzień Ratownictwa Medycznego – pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas 6 – 8.

październik 2021

Dzień Drzewa.

październik 2021

Dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci – akcja szkolna -uczniowie przygotowują hasła o tej tematyce.

listopad 2021

Narodowe Święto Niepodległości.

listopad 2021

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

listopad 2021

Ptasia stołówka –  wykonujemy karmniki.

listopad 2021

Andrzejki  – zabawa szkolna.

listopad 2021

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

grudzień 2021

Mikołajki klasowe – ubieramy czerwone stroje.

grudzień 2021

Wigilia – wspólne kolędowanie.

grudzień 2021

I Ty możesz zostać świętym Mikołajem – akcja charytatywna.

grudzień 2021

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

styczeń 2022

Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe.

styczeń 2022

Podsumowanie pracy za I półrocze.

styczeń 2022

Konkurs walentynkowy. Klasowa poczta walentynkowa.

luty 2022

Dzień Kobiet.

marzec 2022

Pierwszy dzień Wiosny – ubieramy się na zielono.

marzec 2022

Wielkanoc – gazetka okolicznościowa.


Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną.

marzec 2022

Dzień Ziemi .

kwiecień 2022

Dzień Zdrowia.

kwiecień 2022

Wieczór filmowy.

kwiecień 2022

„Jesteśmy mieszkańcami Unii Europejskiej”- konkurs wiedzy.

maj 2022

Koszulka 18 – tki – konkurs.

maj 2022

Kiermasz – daj rzeczom drugą szansę.

czerwiec 2022

Pogadanka o bezpieczeństwie w czasie wakacji.

czerwiec 2022

Podsumowanie pracy za II półrocze.

czerwiec 2022