Przejdź do treści

Regulamin międzyprzedszkolnego Konkursu plastycznego ,,MOJA MASKA KARNAWAŁOWA”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Drogie Przedszkolaki, Szanowni Rodzice!
Jedną z tradycji karnawału jest bal karnawałowy, który nie może obejść się bez maski… Z tego
powodu gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w rodzinnych zmaganiach artystycznych na
„Najciekawszą Maskę Karnawałową”.

Regulamin

Załącznik nr 1


I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu „Moja Maska Karnawałowa ”
jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu ul. Przyjaciół Żołnierza 1, nr telefonu 32 266 15 16, e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl
II. CELE KONKURSU -Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z przeżywaniem karnawału. Inspirowanie do pracy twórczej. Zainteresowanie dzieci twórczym wykorzystaniem ekologicznych materiałów.
Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci pomysłów i technik wykonania maski karnawałowej.
Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja dzieci w mieście.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i ich rodziców z terenu miasta Sosnowiec.

Udział w konkursie ma charakter indywidualny. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.
Prace konkursowe będą przyjmowane do 07 lutego 2024 r. (środa )w sekretariacie szkoły przy
ul. Przyjaciół Żołnierza 1.

 • Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoją pracę konkursową w określonym terminie.
  Do prac konkursowych należy dołączyć uzupełnioną Kartę zgłoszeniową z pieczątką placówki i
  Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego (załącznik nr 1).
 • Zgłaszając swój udział w Konkursie, Rodzic lub Opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę, aby imię,
  nazwisko oraz nazwa placówki Uczestnika zostały umieszczone na listach rankingowych i/lub zostały
  wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem Konkursu.
 • Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza,że posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnymdo publikacji w wersji elektronicznej lub drukowanej i/lub innego rozpowszechniania.

IV. OCENA, KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY

Wszystkie prace nadesłane do konkursu podlegają ocenie komisji konkursowej powołanej przez Organizatora. Komisja konkursowa dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 09 lutego 2024 r. (piątek).

Komisja konkursowa ocenia prace wg następujących kryteriów:
a) zgodność pracy z tematem;
b) materiały i technika pracy;
c) oryginalność;
d) estetyka pracy.

Spośród prac komisja konkursowa wybiera I, II, III miejsce (laureaci otrzymują dyplom i nagrodę rzeczową) oraz wyróżnienia. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Wręczenie nagród odbędzie się 13 lutego 2024 r. (wtorek) godz. 16.30 w auli Szkoły
Podstawowej nr 18.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Uczestnika jest Organizator konkursu.

Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody oraz umieszczenie danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
nr 18 , profilu Facebook i w innych publikacjach.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
 • Organizator nie zwraca prac – wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Konkurs nie ma charakteru roszczeniowego, a decyzje komisji są niepodważalne.
 • Prace konkursowe będą wyeksponowane w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Sosnowcu
 • w formie wystawy pokonkursowej.

Zapraszamy do udziału !!!!